Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga

Express One d.o.o (u daljem tekstu Prevoznik) i potpisnik na EXPRESNOM LISTU (u daljem tekstu Pošiljalac) su se saglasili o pružanju usluga od strane Prevoznika pod sljedećim uslovima:

1. Prevoznik se obavezuje da će u ime i za račun Pošiljaoca organizovati ekspresnu kurirsku dostavu pošiljaka po principu “od vrata do vrata” koje obuhvata: preuzimanje, pretovar, otpremu, skladištenje i eventualni povraćaj ili otkup pošiljke.

2. Pod pošiljkom se podrazumijeva propisno zapakovan paket do 30kg težine odnosno do 0.5m3 zapremine. Za pošiljke velike zapremine primjenjuje se takozvani volumetrijski obračun težine tako što se rezultat pomnožene visine, dužine i širine paketa u cm podjeli sa 6666. Dobijeni rezultat obračunava se kao težina u kilogramima. Pošiljka se može sastojati od više paketa – koleta, čije se težine sabiraju do 200kg, ukupne težine, a preko toga se računaju kao posebne pošiljke.

3. Pošiljalac je dužan da adekvatno upakuje pošiljku, naznači njen sadržaj, vrijednost, težinu i dimenzije. Prevoznik zadržava pravo naknadne provjere težine i zapremine pošiljke. Za neadekvatno upakovane i lomljive pošiljke Prevoznik ne snosi odgovornost za eventualno nastalo oštećenje. Prevoznik ne prihvata dostavu čiji je sadržaj novac, oružje, eksploziv, zapaljive i ostale opasne materije, droga, mrtve i žive životinje, ljudski organi, kvarljiva roba kao i pošiljke i ostali sadržaji čiji je transport zakonom zabranjen. Prevoznik može odbiti za transport i drugi sadržaj pošiljke za koji procjeni da može izazvati oštećenje drugih pošiljki ili nanijeti štetu materijalnim i ljudskim resursima prevoznika.

4. Prevoznik se obavezuje da će obaviti uslugu transporta pošiljke u najkraćem roku.

5. Za svaku pošiljku prevoznik ispostavlja ekspresni list sa brojem koji prati istu do uručenja Primaocu.

6. Pošiljalac je obavezan da na ekspresnom listu navede sve tačne podatke vezane za dostavu pošiljke jer Prevoznik ne dostavlja pošiljke na poštanski fax ili šifru već isključivo na naznačenu adresu Primaoca. Izvršeno mjerenje od strane Prevoznika je neopozivo.

7. Potpisom od strane Primaoca na ekspresnom listu Prevoznika smatra se da je pošiljka uručena u dogovorenom roku i neoštećena čime Prevoznik ne može snositi bilo kakvu odgovornost za istu.

8. Ukoliko je Primalac naznačen kao onaj koji plaća uslugu a to odbije da uradi Pošiljalac je saglasan da ga za tu uslugu dostave Prevoznik tereti.

9. Ako korisnik usluge u roku za plaćanje navedenog u računu ne plati istu niti to učini posle posebne opomene Prevoznik će na osnovu Zakona o Obligacionim Odnosima zadržati bilo koju pošiljku nalogodavca kao zalog sve do izmirenja duga ili okončanja eventualnog sudskog spora.

10. Prevoznik može na zahtjev Pošiljaoca ugovoriti osiguranje pošiljke kod osiguravajućeg društva u ime i za račun pošiljaoca. U slučaju fizičkog gubitka ili nastalog oštećenja pošiljke Prevoznik prihvata nadoknadu u visini od tri naplaćene (tri obračunata iznosa usluge). Prevoznik ne snosi odgovornost za poslovnu štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem pošiljki.

11. U slučaju zahtjeva za nadoknadu štete Pošiljalac je dužan uputiti isti u roku od 30 (trideset) dana, od dana prijema predmetne pošiljke od strane Prevoznik.

12. Prevoznik ne snosi odgovornost na ime izgubljene dobiti komintenta nastale oštećenjem pošiljke ili zakašnjenjem u dostavi koji su posledice više sile ili netačnih uputstava Pošiljaoca ili bilo kog drugog slučaja koji je doveo do oštećenja ili gubitka pošiljke.

13. U slučaju nemogućnosti uručenja pošiljke usled netačne adrese odbijanja prijema ili odsutnosti Primaoca Prevoznik zadržava pravo da tereti Pošiljaoca za dodatne troškove i povraćaj pošiljke po zvaničnom cjenovniku prevoznika.

14. Za sve eventualne sporove nastale između Pošiljaoca i Prevoznika nadležan je Privredni sud u Podgorici.

15. Sva roba koju Prevoznik preuzme je osigurana.