Opšti uslovi za obavljanje poštanskih usluga

Ovim Opštim uslovima se utvrđuju uslovi i način obavljanja poštanskih usluga poštanskog operatera Express One Montenegro. Opšti uslovi obavljanja poštanskih usluga poštanskog operatera Express One Montenegro su utvrđeni u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama (sl. Br 57/11, 55/16, 55/18) i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.

Express One Montenegro d.o.o (u daljem tekstu Prevoznik) i potpisnik na EXPRESNOM LISTU (u daljem tekstu Pošiljalac) su se saglasili o pružanju usluga od strane Prevoznika pod sljedećim uslovima:

1. Prevoznik se obavezuje da će u ime i za račun Pošiljaoca organizovati ekspresnu kurirsku dostavu pošiljaka po principu “od vrata do vrata” koje obuhvata: preuzimanje, pretovar, otpremu, skladištenje i eventualni povraćaj ili otkup pošiljke.

2. Pod pošiljkom se podrazumijeva propisno zapakovan paket do 30kg težine odnosno do 0.5m3 zapremine. Za pošiljke velike zapremine primjenjuje se takozvani volumetrijski obračun težine tako što se rezultat pomnožene visine, dužine i širine paketa u cm podjeli sa 6666. Dobijeni rezultat obračunava se kao težina u kilogramima. Pošiljka se može sastojati od više paketa – koleta, čije se težine sabiraju do 200kg, ukupne težine, a preko toga se računaju kao posebne pošiljke.

3. Pošiljalac je dužan da adekvatno upakuje pošiljku, naznači njen sadržaj, vrijednost, težinu i dimenzije. Prevoznik zadržava pravo naknadne provjere težine i zapremine pošiljke. Za neadekvatno upakovane i lomljive pošiljke Prevoznik ne snosi odgovornost za eventualno nastalo oštećenje. Prevoznik ne prihvata dostavu čiji je sadržaj novac, oružje, eksploziv, zapaljive i ostale opasne materije, droga, mrtve i žive životinje, ljudski organi, kvarljiva roba kao i pošiljke i ostali sadržaji čiji je transport zakonom zabranjen. Prevoznik može odbiti za transport i drugi sadržaj pošiljke za koji procjeni da može izazvati oštećenje drugih pošiljki ili nanijeti štetu materijalnim i ljudskim resursima prevoznika.

4. Prevoznik se obavezuje da će obaviti uslugu transporta pošiljke u najkraćem roku.

  • Rok za isporuku pošiljaka je od 24h do 48h

5. Za svaku pošiljku prevoznik ispostavlja ekspresni list sa brojem koji prati istu do uručenja Primaocu.

6. Pošiljalac je obavezan da na ekspresnom listu navede sve tačne podatke vezane za dostavu pošiljke jer Prevoznik ne dostavlja pošiljke na poštanski fax ili šifru već isključivo na naznačenu adresu Primaoca. Izvršeno mjerenje od strane Prevoznika je neopozivo.

7. Potpisom od strane Primaoca na ekspresnom listu Prevoznika smatra se da je pošiljka uručena u dogovorenom roku i neoštećena čime Prevoznik ne može snositi bilo kakvu odgovornost za istu.

8. Ukoliko je Primalac naznačen kao onaj koji plaća uslugu a to odbije da uradi Pošiljalac je saglasan da ga za tu uslugu dostave Prevoznik tereti.

9. Ako korisnik usluge u roku za plaćanje navedenog u računu ne plati istu niti to učini posle posebne opomene Prevoznik će na osnovu Zakona o Obligacionim Odnosima zadržati bilo koju pošiljku nalogodavca kao zalog sve do izmirenja duga ili okončanja eventualnog sudskog spora.

10. Prevoznik može na zahtjev Pošiljaoca ugovoriti osiguranje pošiljke kod osiguravajućeg društva u ime i za račun pošiljaoca. U slučaju fizičkog gubitka ili nastalog oštećenja pošiljke Prevoznik prihvata nadoknadu u visini od tri naplaćene (tri obračunata iznosa usluge). Prevoznik ne snosi odgovornost za poslovnu štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem pošiljki.

11. U slučaju zahtjeva za nadoknadu štete Pošiljalac je dužan uputiti isti u roku od 30 (trideset) dana, od dana prijema predmetne pošiljke od strane Prevoznik.

12. Prevoznik ne snosi odgovornost na ime izgubljene dobiti komintenta nastale oštećenjem pošiljke ili zakašnjenjem u dostavi koji su posledice više sile ili netačnih uputstava Pošiljaoca ili bilo kog drugog slučaja koji je doveo do oštećenja ili gubitka pošiljke. Poštanski operater oslobađa se odgovornosti za prouzrokovanu štetu, ako dokaže da je:

  1. prenos poštanske pošiljke obavljen u skladu sa propisima;
  2. šteta nastupila usljed dejstva više sile;
  3. šteta nastala zbog nemarnosti pošiljaoca u pogledu izbora vrste poštanske usluge ili obezbjeđenja njene sadržine;
  4. šteta nastala nakon što je poštanska pošiljka u skladu sa članom 37 i članom 40 stav 2 ovog zakona uručena nadležnom državnom organu, odnosno ovlašćenom službenom licu;
  5. korisnik poštanskih usluga neblagovremeno uložio reklamaciju;
  6. šteta nastala u postupku izvršavanja akata i radnji nadležnih državnih organa;
  7. poštanska pošiljka prilikom uručenja imala istovjetnu masu koja je označena na pošiljci i ako su sredstva za njeno zatvaranje neoštećena.

13. U slučaju nemogućnosti uručenja pošiljke usled netačne adrese odbijanja prijema ili odsutnosti Primaoca Prevoznik zadržava pravo da tereti Pošiljaoca za dodatne troškove i povraćaj pošiljke po zvaničnom cjenovniku prevoznika.

14. Pošiljka za koju se utvrdi da ne može da se uruči ni primaocu ni pošiljaocu u rokovima propisanim Zakonom iii Pravilnikom o obavljanju poštanskih usluga (SI. list RCG”, br. 45/17) smatra se neuručivom pošiljkom. Express One ima pravo da komisijski otvori i pregleda sadržaj neuručive pošiljke radi utvrđivanja adrese primaoca ili pošiljaoca. Ukoliko se i nakon provjere ne može utvrditi primalac ili pošiljalac pošiljke Express One je dužan zadržati i skladištiti pošiljku u skladu sa odredbama Pravilnika o obavljanju poštanskih usluga (SI. list RCG”,br. 45/17).

15. Dopunske poštanske usluge su usluge koje sadrže poseban način postupanja tokom prijema, usmjeravanja, prenosa i uručenja pošiljki, a mogu se odnositi i na univerzalne i na komercijalne poštanske usluge.

Dopunske poštanske usluge mogu se vršiti po zahtjevu pošiljaoca, primaoca, ili po službenoj dužnosti.

Dopunske poštanske usluge koje se odnose na univerzalnu poštansku uslugu spadaju u univerzalne poštanske usluge.

Dopunske poštanske usluge koje se odnose na komercijalne poštanske usluge spadaju u komercijalne poštanske usluge.

Zahtjev za vršenje dopunske usluge može se postaviti u bilo kom momentu prenosa pošiljke ili kada se steknu odgovarajući uslovi.

16. Reklamaciju zbog oštećenja iii umanjenja sadržaja ekspres pošiljke primalac pošiljke može podnijeti odmah pri uručenju iste, odnosno najkasnije do kraja narednog radnog dana u pisanoj formi.

U slučaju zahtjeva za naknadu štete, Nalogodavac je dužan istu uputiti pismenim putem u roku od 10 (deset) dana od dana prijema predmetne pošiljke.

Reklamacija zbog neuručenja iii uručenja sa zakašnjenjem ekspres pošiljke pošiljalac ili nalogodavac može podnijeti prigovor u roku od 10 (deset) dana od dana kad je pisanim putem (dopisom, e-mail-om, sms-om) obaviješten da nije moguće izvršiti uručenje u rokovima propisanim Zakonom ili Pravilnikom o obavljanju poštanskih usluga (SI. list RCG”,br. 45/17).

17. Za sve eventualne sporove nastale između Pošiljaoca i Prevoznika nadležan je Privredni sud u Podgorici.

18. Sva roba koju Prevoznik preuzme je osigurana.